بازدیدمعاون توانبخشی بهزیستی کشور و مدیر کل بهزیستی استان از مرکز خیریه

 

درمورخه 1391/04/06  جناب آقای دکتر یحیی سخنگو معاون توانبخشی بهزیستی کشور و آقای ربیعی مدیر کل بهزیستی استان در مرکز حضور به هم رسانده و از مراکز مختلف این مرکز بازدید به عمل آوردند.

 

 

 

----1

ادامه مطلب: بازدیدمعاون توانبخشی بهزیستی کشور و مدیر کل بهزیستی استان از مرکز خیریه