اخبارمرکز

بازدیدفرماندار،معاون فرماندار ورئیس اداره بهزیستی فراهان از مرکز خیریه

درمورخه 95/10/07 جناب آقای فایض پور فرماندار فراهان وآقای حبیبی معاون فرماندار به اتفاق سرکار خانم محمدی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فراهان در مرکز خیریه حضور به عمل رسانده و از بخشها مختلف این مجموعه بازدید نمودند.