اخبارمرکز

بازدید خواهران طلبه حوزه علمیه نرجسیه سنجان از مادران سالمند

درمورخه 95/09/24 تعدادی ازخواهران حوزه علمیه نرجسیه سنجان در مرکز خیریه حضور به عمل آورده وبرای لحضاتی شادی را بر لب این مادران به ارمغان آوردند.