اخبارمرکز

بازدیددانشجویان رشته روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک

درمورخه 95/09/23دانشجویان رشته روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک درمرکز خیریه حاضرشده و از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید به عمل آوردند.