شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454

درروزشنبه مورخ93/02/13 جناب آقای ربیعی وزیرمحترم تعاون،کارو رفاه اجتماعی بهمراه استاندار محترم استان مرکزی جناب آقای مهندس مقیمی ،نماینده محترم مردم شریف اراک،کمیجان درمجلس شورای اسلامی جناب آقای مهندس رجایی،معاون محترم سازمان بهزیستی کشور،معاون محترم سیاسی انتظامی استانداری جناب آقای حسن بیگی ،مدیر کل محترم بهزیستی استان مرکزی ،مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و جمع کثیردیگری ازمدیران و مسئولین استان وارباب جراید و ...... درمحل مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک واقع درکیلومتر4جاده تهران حضوریافته و ضمن آشنایی با فعالیتهای مرکز و بازدیدازقسمتهای مختلف ازمددجویان ساکن دلجویی نمودند.

 

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری