خانه میران

پروژه  تاسیس مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی ، سالمندان و بیماران اعصاب و روان 

 

**** شهرک توانبخشی خانه میران****

خانه مبران