اطلاعات مرکز
  1. شماره حساب جاری سیبا  0105376094002  بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی
  2. شماره حساب کارت به کارت6037991199538590 بانک ملی جهت واریز کمکهای نقدی و ذبح گوسفند
  3. شماره حساب کارت به کارت بانک ملت6104337770046454 جهت واریز کمکهای نقدی
  4. شماره حساب بانک ملی 0106199567004 جهت خرید گوسفند
  5. شماره حساب جام 2091284449 بانک ملت

 

isl-mother-still-crying-and20-praying