اطلاعات مرکز

شرایط پذیرش

سالمند زن و معلول ذهنی  مرد وبیمار روانی زن ومرد نیازمند از خانواده کم درآمد و یا توانمند فاقد شرایط نگهداری در منزل  از هر نژاد و هر ملیت پذیرفته می شوند، مشروط بر آنکه فرد موردنظر پس از بررسی‎های دقیق کارشناسی: