شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454

شرایط پذیرش

سالمند زن و معلول ذهنی  مرد وبیمار روانی زن ومرد نیازمند از خانواده کم درآمد و یا توانمند فاقد شرایط نگهداری در منزل  از هر نژاد و هر ملیت پذیرفته می شوند، مشروط بر آنکه فرد موردنظر پس از بررسی‎های دقیق کارشناسی:

  • گواهی از سازمان بهزیستی برای افراد فاقد امکانات مالی وتوانائی پرداخت شهریه مصوب برای سایر افراد را داشته باشد.
  • بر اساس گواهی های صادره ازسوی سازمان بهزیستی فاقد خانواده بوده یا خانواده قادر به نگهداری از ایشان نباشد.
  • تائید کمیسیون مربوطه  ومعرفی نامه از سازمان بهزیستی  را داشته باشد.
  • حداقل سن (برای معلولان) 14سال ‎است.
  • فاقد بیماریهای واگیر باشد .
  • فرمهای مربوطه صادره از سازمان بهزیستی و سایر مدارک از جمله رادیو گرافی و نتیجه آزمایشات لازم را بهمراه داشته باشد.
تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری