شماره حسابهای نذورات

1- شماره حساب جاری سیبا : 0105376094002 بانک ملی شعبه ولیعصر جهت واریز کمکهای نقدی 2- کارت به کارت بانک ملی : 6037991199538590 * 3- شماره حساب : 0106199567004 جهت خرید گوسفند
4- شماره حساب جام : 1708777758 بانک ملت شعبه مرکزی 5- شماره حساب جام : 2091284449 بانک ملت شعبه شریعتی 5- کارت به کارت بانک ملت : 6104337770046454

مرکزخیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک موسسه ای غیرانتفاعی و مردمی است که دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر هیئت امناء ، هیئت مدیره و مدیرعامل اداره میشود و با شماره 96 به ثبت رسیده است.

خدمات اعضای هیأت مدیره و هیأت امنا به صورت داوطلبانه و افتخاری است.

بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی هیئت امناء مورخه 05/08/1388 و انتخابات هیئت مدیره به ترتیب 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1- جناب آقای مهندس ابراهیم یوسفی (رئیس هیات مدیره)

2- جناب آقای حاج خدایار قاسمی

3- جناب آقای حاج محمود علینقیان

4- جناب آقای حاج حسن ساغری

5- جناب آقای حاج محمد حاجباشی

6- جناب آقای مهندس هادی سعیدی

7- جناب آقای مجتبی شهرجردی

8- جناب آقای سید محمد صادق ایرانشاهی (عضو علی البدل )

9-جناب آقای حاج ماشاء ا...سیف الدین (عضو علی البدل )

10-جناب آقای حاج حسین زنده نام (بازرس اصلی )

11- جناب آقای حاج عزت ا... مینایی(بازرس علی البدل )

12- جناب آقای محسن ابدال (مدیرعامل)

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری